”Utan spaning ingen aning”

Foto: Mats Johnsson

Förändringsledning

Vår föränderliga tid kräver ständig utveckling av verksamheten. Ibland kan det vara klokt, ja t o m nödvändigt, att spegla organisationens nuläge med externa ögon och öron.

BiVi har lång och bred erfarenhet av att arbeta i komplexa organisatoriska sammanhang där förändringsarbetet lett till goda resultat såväl för organisation som individ. BiVi:s kan vara ett ledningsstöd genom delar av eller en hel förändringsprocess.

ANALYS

Var står organisationen i dag? Hur uppfattar den sig själv? Hur uppfattas den av kunder, samarbetspartners och andra intressenter? Vilka styrkor, utmaningar och möjligheter finns att bygga vidare på? Med en gedigen nulägesanalys som grund kan sedan förändringsarbetet genomföras mer effektivt.

Förändringsledning är ett strukturerat tillvägagångssätt för att förflytta en grupp eller organisation från ett nuläge till ett önskvärt framtida läge. BIVI erbjuder i första hand stöd med att göra en analys med åtgärdsförslag som grund för den fortsatta förändringsresan. Analysen presenteras dels skriftligt men framförallt i workshopsform där alla involverade deltar. På så sätt skapas förutsättningar för engagemang, delaktighet och kraft i genomförandet. En nära dialog och täta avstämningar med uppdragsgivaren är A och O för ett framgångsrikt resultat.

Exempel på uppdrag

Förvaltningschef i en kommun som anlitat BIVI för att jobba med sin ledningsgrupp kände behov av att fånga nuläge av den kultur som råder inom förvaltningen, vad som är bra och vad som behöver stärkas.

Kulturanalysen genomfördes i tre steg:

  1. Gruppintervjuer med enhetscheferna inom förvaltningens tre verksamhetsområden samt fackliga företrädare.
  2. Sammanställning  i en rapport som redovisades muntligt för ledning och samtliga intervjuade
  3. Ledning av interaktiv workshop med samtliga chefer samt nämndens ordförande  närvarande  där styrkor och utvecklingsområden tydliggjordes med hjälp av dialogverktyget Orangino Work.

Foto: Mats Johnsson