Att visa mod, sårbarhet och tillit är viktiga delar i ett moget ledarskap.
Med BiVi får du hjälp att träna på hur du gör i praktiken.

Foto: Mats Johnsson

Individuell ledarutveckling

Effektiva ledare förstår hur de själva fungerar och vad som driver dem.

De kan hantera sina impulser, har empati och förmåga att bygga förtroendefulla relationer med andra och som sist, men inte minst känner motivation och arbetsglädje. Fem viktiga delar i det vi kallar att leda med emotionell intelligens (EQ). Forskning visar att ledare med högt utvecklad EQ når bättre resultat. Med BiVi kan du analysera din EQ nivå och få verktyg för vad just du behöver jobba lite extra med för att nå än mer hållbara resultat.

Bli mer trovärdig – uppnå ett större genomslag

BiVi:s individuella ledningsstöd handlar om att ge dig verktyg så att du kan leda såväl dig som din verksamhet på ett effektfullt och hållbart sätt. Just kopplingen mellan dig som ledare, verksamheten du leder och organisationen du är en del av är en viktig utgångspunkt. Det kommunikativa ledarskapet med träning i att lyssna in och reflektera, går som en röd tråd genom det skräddarsydda programmet. Det omfattar vanligtvis sju tillfällen men kan ibland vara längre, ibland kortare beroende på behov.

De olika stegen

  • Ledningsstödet inleds med en analys (IPU Trimetrix EQ) som fördjupar kunskapen om VARFÖR du gör som du gör, vad som motiverar/ger energi och din beteendestil HUR du uppfattas av andra.
  • Vi erbjuder ett kraftfullt verktyg som också ger en nulägesbild av din emotionella intelligens EQ, och som svarar på den viktiga frågan HUR VÄL du lyckas. På ett enkelt och pedagogiskt sätt får du ett kvitto på hur väl du känner dig själv, dina styrkor och fallgropar,  din förmåga att lyssna in, kommunicera och bygga hållbara relationer med andra.
  • Du får en rapport med konkreta övningar att träna på inför varje möte.
  • Vi träffas därefter med ca en månads mellanrum där din utveckling och dina vardagsutmaningar utgör grunden. Däremellan har vi kontakt vid behov på mail eller telefon.
  • Allt knyts ihop med enkla och evidensbaserade modeller som du sedan själv kan använda och ha nytta av i din ledarroll.
  • För att din utveckling ska kopplas till verksamhetens mål avslutas ledningsstödet vanligtvis med ett trepartssamtal där din chef eller, om du är VD, styrelseordförande deltar.

VÅRA VERKTYG

Analysverktygen Talent Insights samt Trimetrix EQ från IPU används i individuellt ledningsstöd, karrIärplanering, vid grupputveckling och i ledarprogrammet TRIAD.

Foto: Mats Johnsson